Växtvärket

växtvärkets stadgar

STADGAR FÖR VÄXTVÄRKET MALMÖ IDEELL FÖRENING

1 § Ändamål
Växtvärket Malmö Ideell förening ska verka för bättre uppväxtvillkor för barn och unga i våra stora städer. Tillsammans med barn och unga skapar och aktiverar föreningen gröna lärmiljöer och lekfulla mötesplatser i staden. Föreningen ska verka för hållbara städer och främja odling och bygglek. Att stödja ändamålet oavsett etnicitet, kön, nationalitet eller social status. Föreningen är fristående partipolitiskt och religiöst obunden.

2 § Säte samt organisationsnummer
Organisationsnummer: 802476-5730 med hemort i Malmö Stad

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

6 § Verksamhet- och Räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

7 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarandet. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man har utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

9 § Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på ett ordinarie årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § Upplösning av föreningen och hur kvarvarande tillgångar ska fördelas Endast medlemmarna kan lägga ner föreningen vid ett årsmöte. Beslutet tas med 2/3 majoritet. Vid avveckling ska föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet. Tillgångarna ska i första hand tillföras ändamål som ligger i linje med föreningens syfte och mål. Föreningens handlingar m.m skall arkiveras på stadsarkivet.

11 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i
medlemsförteckningen. Medlemsavgift bestäms årligen vid årsmötet.
Behandling av personuppgifter
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

12 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 30 april får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

13 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Belsutet skall inom tre dagar från dagern för belsutet skriftligen meddelas den berörde.

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter
- skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
- godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

15 § Tidpunkt och kallelse för årsmöte
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna elektroniskt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till motioner att behandlas på årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt och yttranderätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 9 § och i 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit största antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
b) övriga styrelseledamöter samt 1-3 suppleanter för en tid av 1 år.
c) 1-2 revisorer samt 1-2 suppleanter. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
d) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om det om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns med
i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. OM rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 11

23 § Valberedningens sammansättning och åligganden
Valberedningen består av 1-3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

24 § Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av 1-2 på årsmötet utsedda revisorer samt eventuellt 1-2 suppleanter. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

25 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och minst 2 ledamöter, samt 1-3 suppleanter. Styrelsen utser inom sig övriga befattningar föreningen anser sig behöva.

26 § Styrelsens åligganden
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

27 § Kallelse, belsutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 1 styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin belsutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, komitteé eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


crossmenu