GATULABBA

Hur kan vi skapa lekfullare och tryggare gator och cykelbanor för barn och unga i staden så att deras rörelsefrihet åter kan öka?

Vart tog barns rörelsefrihet vägen?! Kan vi göra något för att barn ska få större frihet att röra sig på egen hand utanför sitt hem även i våra storstäder?

“Gatulabba” är ett nyskapande projekt, där vi inte bara visionerar kring framtidens gator med barn och unga, utan handgripligen prototypar dem i skala 1:1. Projektet fokuserar på stadens utemiljö och bidrar till att uppfylla mål i Agenda 2030 om hållbara städer. Tillsammans med barn och unga experimenterar vi kring gator och cykelbanor – eftersom de är nycklar för att kunna öka deras rörelsefrihet och därigenom utevistelse och mentala och fysiska hälsa. 

Under två år arbetar vi med två case i form av två stadsdelar, om ett case per år. Casen avslutas i form av gatufester där vi kan gå i, uppleva och utvärdera framtidens kvarter. 

Parallellt löper ett metodutvecklingsarbete. Projektets mål är att utveckla metoder att sprida inom Malmö och till andra städer i Sverige, för att inspirera till en mer hållbar, medskapad stadsutveckling och för att sänka trösklarna för att involvera barn och unga i utvecklingsprocesser. För ändamålet bygger vi upp en metodbank på webben och erbjuder processhjälp, workshops och föreläsningar under år 3. 

Städers gator och stråk planeras utifrån ett vuxenperspektiv. Vi vill tillsammans med barn och unga undersöka om det finns sätt att involvera dem på ett mer meningsfullt och hållbart sätt i stadsutvecklingsprocesser; både vad gäller deltagarnas känsla av meningsfullhet och vad gäller involveringsprocessens förmåga att göra avtryck i stadsutvecklingen. För att bevisa och argumentera för metodernas effekt används salutogena mätmetoder löpande under projektet.

Vi som jobbar i Gatulabba

Gretha Jern Isacsson –  miljövetare och hållbarhetspedagog
Sofie Berg – landskapsarkitekt
Sara Stiber – projektledare och barnkulturdesigner
Liza Olander Wihlney – barnkonventionen, inkludering och delaktighet

KONTAKT: info@gatlabbet.se | Projektledare Sara Stiber 0706413431